خانه مهندسان جوان

پیشروترین مرکز برگزار کننده دوره های تخصصی و کاربردی در استان خوزستان

دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان
دارای پروانه فنی مهندسی از سازمان صنعت ،معدن و تجارت
دارای رتبه آموزش و پژوهش از شورای عالی انفورماتیک
مورد تایید آموزش مرکزی وزارت نفت کشور


نمونه گواهینامه های خانه مهندسان

گواهینامه دوره های مشترک با صنایع

گواهینامه دوره بازرسی جوش

گواهینامه لاتین

گواهینامه فارسی