نام دوره: دوره مجازی MSProject

نام دوره دوره مجازی MSProject
تاریخ شروع دوره 06 خرداد 1399
تاریخ اتمام دوره 27 خرداد 1399
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 24
روزهای برگزاری یک شنبه | سه شنبه | پنج شنبه 17:00-20:00
نوع دوره مجازی
دپارتمان مهندسی عمران و معماری
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 252