لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM ویژه پرسنل محترم پالایش نفت آبادان 01 مرداد 1398 16 سه شنبه | چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی مکانیک
روش های نوین بایگانی ویژه پرسنل محترم کشت و صنعت کارون 06 مرداد 1398 یک شنبه 08:00-16:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
دوره آموزشی تشریفات اداری و اصول پذیرایی ویژه پرسنل محترم شرکت نورد و لوله اهواز 06 مرداد 1398 20 16 یک شنبه | دو شنبه 08:00-16:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
FLUENT & GAMBIT 10 مرداد 1398 30 شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی مکانیک
FORTRAN 10 مرداد 1398 28 شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی مکانیک
hysys 12 مرداد 1398 30 عادی مهندسی شیمی مهندسی مکانیک
دوره Fail Safe , Redundant ویژه پرسنل محترم نفت و گاز آغاجاری 12 مرداد 1398 40 شنبه | یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی برق
3DsMAX عمومی 13 مرداد 1398 32 یک شنبه 16:30-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
EXCEL تخصصی حرفه ای 15 مرداد 1398 26 سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
ICDL1,2 16 مرداد 1398 70 شنبه | دو شنبه | چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی
مشخصات عمومی ترانس ها و تجهیزات حفاظتی آنها ویژه پرسنل محترم فولاد روهینا جنوب 16 مرداد 1398 16 چهار شنبه | پنج شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی برق
AutoCAD عمران و ومعماری 17 مرداد 1398 30 دو شنبه 18:30-21:00پنج شنبه 16:30-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری
PIPING & PDMS عمومی 17 مرداد 1398 48 شنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی شیمی مهندسی مکانیک
CATIA عمومی 17 مرداد 1398 36 شنبه 16:30-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی مکانیک
ANSYS عمومی 19 مرداد 1398 26 شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:30-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA 20 مرداد 1398 60 یک شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری
MSProject 20 مرداد 1398 30 یک شنبه 16:00-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری
نقشه برداری با دوربین TOTAL 21 مرداد 1398 30 شنبه 17:00-20:00چهار شنبه 17:00-20:00 عادی مهندسی عمران و معماری
HSE MS 22 مرداد 1398 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی شیمی کامپیوتر و دوره های عمومی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
MATLAB عمومی 24 مرداد 1398 شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی شیمی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک